Holger Willadsen
     
Startside
Op
 

Bog: Bryndum & Vester Nebel

En Skildring af Udviklingen fra Udskiftningen til vore Dage

Af Holger Willadsen, 1947

   

Beskrivelse:

Titel: Bryndum Vester Nebel

Undertitel: En Skildring af Udviklingen fra Udskiftningen til vore Dage

Forfatter: Holger Willadsen

Forlag: Paul Schrøder & Søn, Esbjerg

ISBN:

Udgivelsesår: 1947

Antal sider: 246

Tilgængelighed: Esbjerg Byhistorisk Arkiv

Privat eje: Carsten Riddersholm har en kopi fra Olav Willadsen

   

Forfatterens Forord:

Lige fra min Ungdom har jeg haft Interesse for Lokal­historie, ikke mindst Sognets Historie, og som Følge deraf har jeg Tid efter anden opsamlet Stof, som ved Udarbejdel­sen af denne Bog er kommet mig til Nytte.

Min Faders Papirer og Lærer Yderiks Fortegnelser fra de mange Aar, han var Lærer og Kirkesanger, er kommet mig til megen Gode tillige med den Hjælp, mange i Sognet har ydet mig baade med Billeder og Oplysninger.

Jeg har søgt i denne Bog at give en kortfattet Beskrivelse af Sognet og Byerne samt dets Udvikling siden Landbo-reformernes Tid med Billeder af enkelte gamle Gaarde. En Beskrivelse af Kirken, Kirketiender, Kirkens Administration og Præsterne siden Reformationen, og for de ældre Præsters Vedkommende har jeg som Kilder maattet ty til Ole Nielsen: „Skads Herred" og Lærer Yderiks „Erindringer".

Tillige har jeg givet en kortfattet Skildring af Kommunallovens Tilblivelse og dens Udvikling i de forløbne ca. 100 Aar, og hver enkelt Kommuneforstander eller Sogneraadsmedlem, som har været Medlem af Kommunalraadene i ovenfor nævnte Tidsrum, har hver især faaet sin Beskri­velse. Det er lykkedes mig at fremskaffe Billeder af de fleste af nævnte Medlemmer.

Jeg bringer min bedste Tak til dem, der har ydet Oplysninger af forskellig Art og givet Beskrivelse af enkelte Per­soner, saaledes at der kunde drages saa mange interessante Ting frem, som ellers vilde være gaaet i Glemme.

„Solbakkegaard" pr. Esbjerg'

HOLGER WILLADSEN